تأثیر دو روش پخت آب‌پز و مایکروویو بر باقی‌مانده‌ی آنتی‌بیوتیک تایلوزین در گوشت مرغ

باقی‌مانده‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها در مواد غذایی نگرانی‌های مختلفی را ایجاد کرده است. با فراوری غذا قبل از مصرف به ویژه پختن احتمالا مقدار باقی‌مانده تغییر می‌کند. در این پژوهش تأثیر پخت گوشت به دو روش آب‌پز و مایکروویو بر میزان باقی‌مانده‌ی تایلوزین در آن بررسی شد. مواد و روشها: به نمونه‌های گوشت مرغ چرخ شده، تایلوزین به سه میزان ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۸۰۰ پی‌پی‌بی اضافه شد و سپس با روش‌های آب‌پز (۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه) و مایکروویو با توان ۴۵۰ وات ( ۱، ۵/۱ و ۲ دقیقه) پخته شدند. مقدار تایلوزین قبل و بعد از پخت به روش HPLC اندازه‌گیری و مقدار درصد کاهش محاسبه شد. در همه‌ی تیمار‌ها مقدار تایلوزین نمونه‌ی پخته به طور معنی‌داری کمتر از نمونه‌ی خام بود. اگرچه درصد کاهش تایلوزین با افزایش زمان مایکروویو و آب‌پز به طور معنی‌داری بیشتر شد، اما در روش مایکروویو تحت تأثیر مقدار اولیه‌ی تایلوزین نبود، ولی در روش آب‌پز عکس این حالت بود. اثر متقابل زمان پخت و مقدار اولیه‌ی تایلوزین بر مقدار درصد کاهش آن طی آب‌پز، معنی‌دار ولی در روش مایکرویو غیر معنی‌دار بود. اگرچه پختن منجر به کاهش باقی‌مانده‌ی تایلوزین در گوشت می‌‌شود و در روش آب‌پز مقدار کاهش محسوس‌تر از مایکرویو است، اما در هر صورت روش مطمئنی برای کاهش باقی‌مانده به حساب نمی‌آید. لازم است با مصرف درست تایلوزین در دام‌ها و رعایت زمان بازداری، مقدار باقی‌مانده‌ی آن را در گوشت کاهش داد.

داریوش یادگار