اثر پروبیوتیک‌ها در جیره غذایی طیور بر مخاطرات میکروبی گوشت مرغ

پروبیوتیک‌ها فرآورده‌هایی از سلول‌های میکروبی هستند که اثر مفید روی سلامت و آسایش انسان دارند. براساس مطالعات متعدد، خواص بسیار با ارزشی از جمله اثرات ضد جهش‌زایی و ضد سرطان‌زایی و تقویت ایمنی بدن و مقاومت در مقابل پاتوژن‌های روده‌ای و … را به پروبیوتیک‌ها نسبت داده‌اند. لذا هدف این مطالعه تعیین اثر استفاده از پروبیوتیک‌ها در جیره غذایی طیور گوشتی بر مخاطرات  میکروبی در گوشت مرغ می‌باشد. برای این منظور دو گروه ۴۰ تایی تیمار و شاهد از جوجه‌های گوشتی انتخاب و در کل دوره ۵۵ روزه پروبیوتیک خوراکی در شرایط یکسان به گروه تیمار داده شد و سپس هر دو گروه در کشتارگاه ذبح و از هر لاشه به میزان ۱۰۰ گرم نمونه پوست و گوشت سینه گرفته و در شرایط استریل به آزمایشگاه مواد غذایی دانشکده دامپزشکی انتقال و مطابق روش‌های استاندارد ایران مورد بررسی شمارش تام میکروبی، شمارش استافیلوکوکوس اورئوس، شمارش استرپتوکوک‌های مدفوعی، شمارش کلوستریدیوم پرفرینجنس، شمارش کلی‌فرم، جستجوی سالمونلا و جستجوی اشریشیاکولای قرار گرفته و نتایج با آزمون آماری t-Test مستقل و  مربع کای آنالیز گردید. مقایسه میانگین‌های شمارش تام میکروبی، کلی‌فرمی و استرپتوکوک مدفوعی و استافیلوکوکوس اورئوس گوشت، در دو گروه شاهد و تیمار با آزمون آماری t-Test مستقل کاهش معنی‌داری را نشان داد. همچنین فراوانی وجود اشریشیاکولای در گروه تیمار کاهش معنی‌داری را نسبت به گروه کنترل نشان می‌داد، در صورتی‌که این کاهش در خصوص سالمونلا و کلستریدیوم معنی‌دار نبود. به‌نظر می‌رسد مصرف خوراکی پروبیوتیک‌ها بر کاهش باکتری‌های بیماریزای با منشأ روده‌ای در گوشت مؤثر می‌باشد.حال چنانچه فراوانی و بار آلودگی با این اجرام در مواد غذایی اعم از گوشت مرغ کاسته شود گام مؤثری در جهت کاهش ابتلا  به مسمومیت‌های غذایی، بهبود کیفیت بهداشتی و ماندگاری گوشت طیور برداشته شده است.

داریوش یادگار