سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودجوجه با استخوان سادهقیمت ۸۴,۷۱۴ تومان
موجودجوجه ترشجوجه کباب ترشقیمت ۱۲۴,۱۳۶ تومان
موجودجوجه بدون استخوان سبزیجاتقیمت ۱۲۴,۳۳۶ تومان
موجودمکان گیرندهپای مرغ بسته بندی شدهقیمت ۱۰,۰۰۰ تومان
موجودساق ران بدون پوستساق ران بدون پوستقیمت ۱۲۹,۸۲۹ تومان
موجودمرغ با پوستمرغ کامل قطعه شده با پوستقیمت ۸۱,۲۵۰ تومان
موجودمرغ بدون پوستمرغ کامل قطعه شده بدون پوستقیمت ۸۲,۲۵۰ تومان
موجودفیله مرغ زعفرانیقیمت ۱۲۳,۴۳۶ تومان
موجودبال رعفرانیبال مرغ زعفرانیقیمت ۷۳,۹۵۰ تومان
موجودساق ران زعفرانیساق ران زعفرانی بدون پوستقیمت ۱۳۲,۰۲۹ تومان
موجودپاچین زعفرانیبازو مرغ زعفرانیقیمت ۷۹,۴۵۰ تومان
موجودجوجه زعفرانیجوجه بدون استخوان زعفرانیقیمت ۱۲۳,۶۳۶ تومان
موجودجوجه بدون استخوان سادهقیمت ۱۲۱,۵۳۶ تومان
موجودمکان گیرندهدل مرغقیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
موجودمکان گیرندهسنگدان مرغقیمت ۴۰,۰۰۰ تومان
موجودفیله مرغفیله مرغقیمت ۱۲۱,۴۳۶ تومان
موجودشنیسل مرغشنیسل مرغقیمت ۱۲۱,۴۳۶ تومان
موجودچرخ کرده مرغچرخ کرده مرغقیمت ۱۱۹,۲۰۰ تومان
موجودمکان گیرندهجگر مرغقیمت ۲۲,۰۰۰ تومان
موجودران مرغ بدون پوستران کامل بدون پوستقیمت ۷۶,۸۸۰ تومان
موجودران مرغ با پوستران کامل با پوستقیمت ۶۰,۲۵۰ تومان
موجودسینه مرغ با پوستسینه مرغ با پوستقیمت ۹۷,۲۵۰ تومان
موجودسینه مرغ بدون پوستسینه مرغ بدون پوستقیمت ۱۰۲,۲۵۰ تومان
موجودمکان گیرندهگردن مرغقیمت ۲۴,۸۷۳ تومان
موجودبازو مرغقیمت ۷۷,۲۵۰ تومان
موجودساق ران با پوستساق ران با پوستقیمت ۱۱۱,۲۸۰ تومان
موجودبال کبابیبال مرغ کبابیقیمت ۷۱,۷۵۰ تومان
موجودجوجه با استخوان رعفرانیجوجه با استخوان زعفرانیقیمت ۸۷,۰۰۰ تومان
X