بررسی اثرات نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان بر عملکرد، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و طعم گوشت در جوجه های گوشتی

آنتی بیوتیک ها اثر مثبتی بر عملکرد جوجه های گوشتی دارند، اما احتمالاً دارای اثرات منفی مانند ایجاد مقاومت های میکروبی در انسان و دام میشوند. یکی از جایگزین های آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشد، گیاهان دارویی هستند. به همین منظور برای بررسی اثرات گیاهان دارویی (نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان) با آنتی بیوتیک آزمایشی با ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب ۸ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار شامل ۲۰ پرنده) اجرا شد. تیمارها شامل گروه شاهد (جیره پایه بدون هیچگونه افزودنی)، تیمار گیاهان دارویی و معطر به ترتیب: نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان هر کدام به میزان ۱.۵ % و تیمار آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین به میزان ۱۵ppm بود. وزن زنده، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی و طعم گوشت در پایان دوره مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویرجینیامایسین وزن بدن و خوراک مصرفی را در کل دوره تحت تأثیر قرار داد، در حالیکه ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. کمترین میزان کلسترول و LDL سرم در تیمار سیر مشاهده شد. کمترین میزان اسید اوریک خون مربوط به تیمار جعفری بود. عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند در پاسخ ثانویه در سیر و شوید بیشترین بود البته عیار آنتی بادی علیه ویروس واکسن نیوکاسل تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. نسبت هتروفیل به لنفوسیت در سیر کمترین و در کنترل بیشترین بود. وزن نسبی بورس و طحال به عنوان دو ارگان لنفوئیدی بین تیمارها اندازهگیری شد، که تفاوت معنی داری نداشت. ارتفاع پرز روده در هیچیک از قسمتهای روده معنی دار نبود. نسبت ارتفاع پرز روده به عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عرض آن معنی دار بود. بنابراین نتیجه گیری میشود که گشنیز و نعناع بیشترین تأثیر را بر رنگ، طعم، بافت و پذیرش کلی گوشت مرغ داشته و میتوان از آنها بهعنوان افزودنی غذایی در جیره طیور استفاده کرد.

مینو میرزاوند و همکاران، اسفند ۱۳۹۲

داریوش یادگار