سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجودجوجه با استخوان سادهتماس بگیرید
موجودجوجه ترشجوجه کباب ترشتماس بگیرید
موجودجوجه بدون استخوان سبزیجاتتماس بگیرید
موجودPlaceholderپای مرغ بسته بندی شدهتماس بگیرید
موجودساق ران بدون پوستساق ران بدون پوستتماس بگیرید
موجودمرغ با پوستمرغ کامل قطعه شده با پوستتماس بگیرید
موجودمرغ بدون پوستمرغ کامل قطعه شده بدون پوستتماس بگیرید
موجودفیله مرغ زعفرانیتماس بگیرید
موجودبال رعفرانیبال مرغ زعفرانیتماس بگیرید
موجودساق ران زعفرانیساق ران زعفرانی بدون پوستتماس بگیرید
موجودپاچین زعفرانیبازو مرغ زعفرانیتماس بگیرید
موجودجوجه زعفرانیجوجه بدون استخوان زعفرانیتماس بگیرید
موجودجوجه بدون استخوان سادهتماس بگیرید
موجودPlaceholderدل مرغتماس بگیرید
موجودPlaceholderسنگدان مرغتماس بگیرید
موجودفیله مرغفیله مرغتماس بگیرید
موجودشنیسل مرغشنیسل مرغتماس بگیرید
موجودچرخ کرده مرغچرخ کرده مرغ۵۷۰۰۰
موجودPlaceholderجگر مرغ۹۰۰۰
موجودران مرغ بدون پوستران کامل بدون پوستتماس بگیرید
موجودران مرغ با پوستران کامل با پوستتماس بگیرید
موجودسینه مرغ با پوستسینه مرغ با پوستتماس بگیرید
موجودسینه مرغ بدون پوستسینه مرغ بدون پوستتماس بگیرید
موجودPlaceholderگردن مرغتماس بگیرید
موجودبازو مرغتماس بگیرید
موجودساق ران با پوستساق ران با پوستتماس بگیرید
موجودبال کبابیبال مرغ کبابیتماس بگیرید
موجودجوجه با استخوان رعفرانیجوجه با استخوان زعفرانیتماس بگیرید
X